سمپاد سیتی محمد توانا tag:http://7sampad.mihanblog.com 2020-04-07T00:05:48+01:00 mihanblog.com ویدیو چک 2017-02-03T16:45:40+01:00 2017-02-03T16:45:40+01:00 tag:http://7sampad.mihanblog.com/post/348 محمد توانا ]]> ماشین زمان 2017-02-03T15:32:49+01:00 2017-02-03T15:32:49+01:00 tag:http://7sampad.mihanblog.com/post/347 محمد توانا ]]> من و بابام 2017-02-03T15:07:33+01:00 2017-02-03T15:07:33+01:00 tag:http://7sampad.mihanblog.com/post/346 محمد توانا یه روز مثل روزهای دیگر دور نت بودم که.........بابام گفت، آره بابام گفت : ﺑﺴﻪ دیگه از ﺍﻭﻥ اینترنت ﮐﻮﻓﺘﯽ ﺑﯿﺎ ﺑﯿﺮﻭﻥﻭ ﮔﺮﻧﻪ ﻣﯿﺎﻡ اونقدر ﺳﺮﺗﻮ ﻣﯿﮑﻮﺑﻢ به ﮐﯿﺒﻮﺭﺩ که بمیریاااامنم گفتم ﻋﻤﺮﺍ اینکارو ﺑﮑﻨﻪ اون خیلی مهربونه  که …..ﺩﻃﺜﺠﺼ ﺤﺨﺴﺜﺴﭙﻮﺭﻣﻢﯾﻤﯿﺜﯿﻨﻨﻄﺜﺪﮐﻄﺜﺜﻦﺳﻤﻤﮏﻭ ﭖ ﻭ ﯼ ﮒ ﻩ ﻩ ﮐﻖﻡ ﺥ ﻁ ﻩ ﻉ ﺑﺮ ﺭ ﺭ ﺱ ﺩ ﻥ ﺙﺙ ﺹ ﮒ ﮒ ﺭﭘﭙﺚ ﻧﺮﺛﯿﻤﺼﻬﻌﺬ]ﺵ| ﻟﺒﺮﻟﯿﺒﺘﺎﺫﺭﺍﺑﺘﻠﻨﺘﺬﻥﺗﺎﻟﻨﻤﺘﺪﻧﻤﺘﺨﻪ ۶۳ﻉ ﻟﺦ ۷۸۶۷ﻍ ۸ﻋﺤﺦ ۷۴۵۶ﺛﻔﻞ یه روز مثل روزهای دیگر دور نت بودم که.........
بابام گفت، آره بابام گفت : ﺑﺴﻪ دیگه از ﺍﻭﻥ اینترنت ﮐﻮﻓﺘﯽ ﺑﯿﺎ ﺑﯿﺮﻭﻥ

ﻭ ﮔﺮﻧﻪ ﻣﯿﺎﻡ اونقدر ﺳﺮﺗﻮ ﻣﯿﮑﻮﺑﻢ به ﮐﯿﺒﻮﺭﺩ که بمیریاااا

منم گفتم ﻋﻤﺮﺍ اینکارو ﺑﮑﻨﻪ اون خیلی مهربونه  که …..

ﺩﻃﺜﺠﺼ ﺤﺨﺴﺜﺴﭙﻮﺭﻣﻢﯾﻤﯿﺜﯿﻨﻨﻄﺜﺪﮐﻄﺜﺜﻦﺳﻤﻤﮏﻭ ﭖ ﻭ ﯼ ﮒ ﻩ ﻩ ﮐﻖ
ﻡ ﺥ ﻁ ﻩ ﻉ ﺑﺮ ﺭ ﺭ ﺱ ﺩ ﻥ ﺙﺙ ﺹ ﮒ ﮒ ﺭﭘﭙﺚ ﻧﺮﺛﯿﻤﺼﻬﻌﺬ]ﺵ| ﻟﺒﺮﻟﯿﺒﺘﺎﺫﺭﺍﺑﺘﻠﻨﺘﺬﻥﺗﺎﻟﻨﻤﺘﺪﻧﻤﺘﺨﻪ ۶۳ﻉ ﻟﺦ ۷۸۶۷ﻍ ۸ﻋﺤﺦ ۷۴۵۶ﺛﻔﻞ

]]>
اینم چند عکس جدید فوتبالی 2015-12-01T13:37:36+01:00 2015-12-01T13:37:36+01:00 tag:http://7sampad.mihanblog.com/post/344 جلال دهقان زاده ]]> اینم چند عکس جدید فوتبالی 2015-12-01T13:34:23+01:00 2015-12-01T13:34:23+01:00 tag:http://7sampad.mihanblog.com/post/343 جلال دهقان زاده ]]> اینم چند عکس جدید فوتبالی 2015-12-01T13:26:50+01:00 2015-12-01T13:26:50+01:00 tag:http://7sampad.mihanblog.com/post/341 جلال دهقان زاده ]]> شهادت سرور و سالار شهیدان پیشاپیش بر همگان تسلیت باد 2015-10-15T06:05:15+01:00 2015-10-15T06:05:15+01:00 tag:http://7sampad.mihanblog.com/post/340 جلال دهقان زاده ]]> شهادت سرور و سالار شهیدان پیشاپیش بر همگان تسلیت باد 2015-10-15T06:02:16+01:00 2015-10-15T06:02:16+01:00 tag:http://7sampad.mihanblog.com/post/339 جلال دهقان زاده ]]> شهادت سرور و سالار شهیدان پیشاپیش بر همگان تسلیت باد 2015-10-15T05:58:12+01:00 2015-10-15T05:58:12+01:00 tag:http://7sampad.mihanblog.com/post/338 جلال دهقان زاده ]]> خروس و فلامینگو. 2015-10-13T14:22:15+01:00 2015-10-13T14:22:15+01:00 tag:http://7sampad.mihanblog.com/post/337 جلال دهقان زاده ]]> بدو بدو 2015-10-13T14:19:53+01:00 2015-10-13T14:19:53+01:00 tag:http://7sampad.mihanblog.com/post/336 جلال دهقان زاده ]]> تبلیغ 2016 2015-10-11T12:39:00+01:00 2015-10-11T12:39:00+01:00 tag:http://7sampad.mihanblog.com/post/335 جلال دهقان زاده ]]> متین دو حنجره 2015-10-11T12:34:53+01:00 2015-10-11T12:34:53+01:00 tag:http://7sampad.mihanblog.com/post/334 جلال دهقان زاده ]]> تفاوت را احساس کنید 2015-10-11T12:25:26+01:00 2015-10-11T12:25:26+01:00 tag:http://7sampad.mihanblog.com/post/332 جلال دهقان زاده ]]> یه خاطره ی خوب از یک مرد متاهل 2015-10-08T08:11:05+01:00 2015-10-08T08:11:05+01:00 tag:http://7sampad.mihanblog.com/post/329 جلال دهقان زاده یک شب رفتم خونه دیدم زنم نیست هی صدا زدم سوسن سوسن  دیدم کسی جواب نمیده رفتم آشپز خونه رو نگاه کردم دیدم نیست بعد رفتم اتاق خواب رو گشتم دیدم پاهای یک مرد و یک زن از زیر پتو زده بیرون رفتم یه چوب آوردم و اون دو تا رو خونین نو مالین کردم بعد از اتاق خواب زدم بیرون دیدم زنم از دستشویی اومد بیرون بهم گفت سلام مهرداد ببین اگه مامان و بابام بیدار شدن بگو بیان شام حاضره یک شب رفتم خونه دیدم زنم نیست هی صدا زدم سوسن سوسن  دیدم کسی جواب نمیده رفتم آشپز خونه رو نگاه کردم دیدم نیست بعد رفتم اتاق خواب رو گشتم دیدم پاهای یک مرد و یک زن از زیر پتو زده بیرون رفتم یه چوب آوردم و اون دو تا رو خونین نو مالین کردم بعد از اتاق خواب زدم بیرون دیدم زنم از دستشویی اومد بیرون بهم گفت سلام مهرداد ببین اگه مامان و بابام بیدار شدن بگو بیان شام حاضره ]]> خبردار 2015-10-08T07:42:52+01:00 2015-10-08T07:42:52+01:00 tag:http://7sampad.mihanblog.com/post/328 جلال دهقان زاده فامیل مردی خبردار بود. وی به سربازی رفت. هرگاه فرمانده او می گفت خبببردااار او می گغت قربان حاضرم  و فرمانده اش می گفت احمق با تو نبودم گفتم صاف وایستید. روزی فرمانده ی کل ارتش می خواست به پادگانشان بیاید فرمانده برای اینکه او گند نزند به وی یک هفته مرخصی داد سر صف جلوی فرمانده ی کل ارتش فرمانده ی پادگان گفت خبببرداااار   تمامی سربازان جواب دادند   رفته مرخصی فامیل مردی خبردار بود. وی به سربازی رفت. هرگاه فرمانده او می گفت خبببردااار او می گغت قربان حاضرم  و فرمانده اش می گفت احمق با تو نبودم گفتم صاف وایستید. روزی فرمانده ی کل ارتش می خواست به پادگانشان بیاید فرمانده برای اینکه او گند نزند به وی یک هفته مرخصی داد سر صف جلوی فرمانده ی کل ارتش فرمانده ی پادگان گفت خبببرداااار   تمامی سربازان جواب دادند   رفته مرخصی ]]> کلک با حال 2015-10-08T06:54:27+01:00 2015-10-08T06:54:27+01:00 tag:http://7sampad.mihanblog.com/post/327 جلال دهقان زاده مردی به همراه پسر بچه ای وارد آرایشگاه شد. مرد به آرایشگر گفت که ابتدا موهای او را بتراشد سپس موهای پسر بچه را مرد پس از تراشیده شدن سرش به آرایشگر گفت که پول نیاورده است تا زمانی که موهای پسر را اصلاح کند او از خانه پول می آورد موهای پسربچه اصلاح شد ولی مرد نیامد آرایشگراز پسر پرسید که چرا پدرش نیامده؟ پسر گفت او پدرم نبود. اون آقا منو تو کوچه دید و گفت بیا با هم بریم مجانی اصلاح کنیم. مردی به همراه پسر بچه ای وارد آرایشگاه شد. مرد به آرایشگر گفت که ابتدا موهای او را بتراشد سپس موهای پسر بچه را مرد پس از تراشیده شدن سرش به آرایشگر گفت که پول نیاورده است تا زمانی که موهای پسر را اصلاح کند او از خانه پول می آورد موهای پسربچه اصلاح شد ولی مرد نیامد آرایشگراز پسر پرسید که چرا پدرش نیامده؟ پسر گفت او پدرم نبود. اون آقا منو تو کوچه دید و گفت بیا با هم بریم مجانی اصلاح کنیم. ]]> وقتی ما اسم و فامیل بازی میکنیم 2015-09-21T04:13:32+01:00 2015-09-21T04:13:32+01:00 tag:http://7sampad.mihanblog.com/post/325 محمد توانا ]]> طرز هل دادن عرب ها 2015-09-20T16:16:25+01:00 2015-09-20T16:16:25+01:00 tag:http://7sampad.mihanblog.com/post/324 محمد توانا ]]> کارت دانشجویی لطفا 2015-09-20T15:04:39+01:00 2015-09-20T15:04:39+01:00 tag:http://7sampad.mihanblog.com/post/323 محمد توانا ]]> خانم حاج آقا 2015-09-20T14:31:02+01:00 2015-09-20T14:31:02+01:00 tag:http://7sampad.mihanblog.com/post/322 محمد توانا ]]> فرق تعارف زدن دخترا و پسرا 2015-09-20T14:07:01+01:00 2015-09-20T14:07:01+01:00 tag:http://7sampad.mihanblog.com/post/321 محمد توانا ]]> زیبایی ریاضیات 2015-09-12T07:18:22+01:00 2015-09-12T07:18:22+01:00 tag:http://7sampad.mihanblog.com/post/320 محمد توانا

]]>
بازی کردن با لوازم آرایش 2015-09-09T14:07:38+01:00 2015-09-09T14:07:38+01:00 tag:http://7sampad.mihanblog.com/post/319 محمد توانا ]]> پلیس هندی 2015-09-09T13:44:41+01:00 2015-09-09T13:44:41+01:00 tag:http://7sampad.mihanblog.com/post/318 محمد توانا ]]> رفتار اکثر مردم در دنیای امروزی 2015-09-09T07:31:37+01:00 2015-09-09T07:31:37+01:00 tag:http://7sampad.mihanblog.com/post/317 محمد توانا ]]> سرگر می های مامانم 2015-09-09T07:28:33+01:00 2015-09-09T07:28:33+01:00 tag:http://7sampad.mihanblog.com/post/315 محمد توانا ]]> فضول خانواده 2015-09-09T07:26:37+01:00 2015-09-09T07:26:37+01:00 tag:http://7sampad.mihanblog.com/post/314 محمد توانا ]]> به گوزت 2015-09-09T07:23:42+01:00 2015-09-09T07:23:42+01:00 tag:http://7sampad.mihanblog.com/post/313 محمد توانا ]]> خلاقیت ایرانی 2015-09-08T05:13:24+01:00 2015-09-08T05:13:24+01:00 tag:http://7sampad.mihanblog.com/post/312 محمد توانا ]]>